Regulamin i polityka prywatności

Regulamin strony internetowej oraz sklepu internetowego  ChrisNiedenthal.com

I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca - 77 Press Philip Niedenthal z siedzibą przy ul. Kieleckiej 16/11, 02-550 Warszawa, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod numerem NIP 5262695572, Regon 522057094

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy), zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: (chrisniedenthal.com);

3.  Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży;

4.  Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy na rzecz Nabywcy;

5.  Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży;

6.  Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

7.  Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów;

8.  Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

9.  PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.

10. PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”) 22–24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.


III. Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

4. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

5. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa w sekcji IV punkcie 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz wszelkich innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Sprzedawca informuje, że Sprzedawcy przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

7. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży, bez konieczności dokonywania rejestracji.

8. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych;
b) akceptacji Regulaminu.

9. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Użytkownika jego danych, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów lub udzielenia uzupełniających informacji na ten temat, wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.


IV. Składanie zamówień w sklepie i zawarcie umowy

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:
a) danych osobowych Użytkownika, a w tym jego adresu;
b) danych do wystawienia faktury VAT
c) adresu dostawy;
d) sposobu dokonania płatności za towar.

4. Złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia, automatycznie wygenerowaną odpowiedź o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

5. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi, nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia (a w dni ustawowo wolne od pracy nie później niż w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia (tj. danymi osobowymi Użytkownika, w tym jego adresie, adresie i sposobie dostawy oraz sposobie dokonania płatności za towar) szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy.

6. W przypadku płatności przelewem za towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca dokona dostawy tego towaru pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności w pełnej wysokości, tj. ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy towaru.
 

V. Zapłata ceny

1. Płatności za towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Użytkownika, z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje formę płatności za towary nabyte przez nabywcę za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie, tj. przy wykorzystaniu usługi PayU lub PayPal.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy zamówień już realizowanych, tj. gdy Umowa sprzedaży została już zawarta zgodnie z postanowieniami punktów sekcji IV. Regulaminu, a w przypadku płatności przelewem za towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca zaksięgował już na rachunku bankowym cenę sprzedaży towaru w pełnej wysokości.
 

VI. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia (zrealizować zamówienia towaru) o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU lub PayPal, Sprzedawca otrzymuje te dane od PayU lub PayPal, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

6. Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookiem oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

7. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) zapamiętywanie stanu koszyka oraz sekcji ulubionych.

8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookiem lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, a także np. przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu.

2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej, na adres e-mail Sklepu info@chrisniedenthal.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy;
b) datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji;
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy;
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej, a w przypadku niepodania przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, drogą poczty tradycyjnej.

4. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
 

IX. Przerwy techniczne

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 

X. Prawa autorskie

Zawartość strony www chroniona jest prawami autorskimi Huncwot sp. z o.o. oraz Chrisa Niedenthala. Wszystkie prawa autorskie zostały zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie, publiczne rozpowszechnianie czy powielanie wszelkich materiałów, zarówno tekstowych jak i graficznych bez pisemnej zgody Huncwot sp. z o.o. oraz Chrisa Niedenthala jest zabronione.

Prace oferowane na tej stronie pochodzą z nowej, autorskiej edycji Chrisa Niedenthala zapoczątkowanej w roku 2014.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a także nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, o ile strony nie rozwiążą sporu polubownie.

Kontakt

487 fotografii